• Auto Bassadone OÜ
 • Küsi pakkumist

  Mark*:
  Mudel*:
  Esindus*:
  Nimi*:
  Telefon*:
  E-post*:
  Lisainfo:
  * märgitud väljad on kohustuslikud

  * Märke tegemisega nõustun oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Auto Bassadone OÜ privaatsustingimustele.

  Soovin proovisõidule

  Nimi*:
  Telefon*:
  E-post:
  Mark*:
  Mudel*:
  Toimumise koht*:
  Telli enda juurde:
  Kuupäev:
  Kellaaeg:
  Lisainfo:
  * märgitud väljad on kohustuslikud

  * Märke tegemisega nõustun oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Auto Bassadone OÜ privaatsustingimustele.

  Soovin teeninduse aega

  Auto reg number*:
  Telefon*:
  E-post:
  Mark*:
  Teenindus*:
  Soovin rentida asendusauto*:
  Lisainfo*:
  * märgitud väljad on kohustuslikud

  * Märke tegemisega nõustun oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Auto Bassadone OÜ privaatsustingimustele.

  Auto Bassadone OÜ Privaatsustingimused.

  SISSEJUHATUS

  Auto Bassadone OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 10283692, asukohaga Jälgimäe tee 1 Tänassilma 76406 Harjumaa. Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile parimat teenindust, nõustamist ja lahendusi ning täita teiega sõlmitud lepinguid. 

  Kaitseme teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigil kehtivas õiguses ette nähtud viisidel.

  Eelnimetatud isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks on Auto Bassadone OÜ kehtestanud töötlemisreeglid, administratiivsed regulatsioonid ning muud infotehnoloogilised ja füüsilised andmekaitse meetmed.
  Turvalise isikuandmete töötlemise meetmed laienevad kõigi kasutatavatele infosüsteemidele, inimtegevuse protsessidele, sealhulgas töötajatele, tarnijatele, klientidele, teenuseosutajatele ja teistele muudele kolmandatele osapooltele, kellel on juurdepääs Auto Bassadone OÜ poolt töödeldavatele isikuandmetele.
  Käesolevates privaatsustingimustes sisalduv teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt. äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui te suhtlete meiega juriidilise isiku esindajana, siis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid isikuandmeid.

  MIKS ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

  Me kogume ja kasutame teie andmeid selleks, et pakkuda teile parimaid nõuandeid ja lahendusi, täita teiega sõlmitud lepinguid ning järgida seadustest tulenevaid kohustusi isikuandmete kogumisel ja säilitamisel.
  See tähendab, et me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, kui:
  • te olete sõlminud meiega lepingu või kaalute selle sõlmimist;
  • selgitada, millistel tingimustel teenuseid osutada ja kaupu müüa;
  • teha Kliendile suunatud pakkumisi;
  • viia läbi kliendirahulolu-uuringuid;
  • osutada kliendile mugavusteenuseid ja teadaandeid (nt. tehase kampaaniad);
  • tagada õigustatud huvi realiseerimine, mis on kooskõlas Euroopa Liidus (EL) kehtestatud andmekaitse reeglitega;
  • olete andnud meile nõusoleku kasutada oma isikuandmeid;
  • see on meie juriidiline kohustus, mis võib tuleneda näiteks järgmistest õigusaktidest:
  − võlaõigusseadus;
  − maksukorralduse seadus;
  − maksualase teabevahetuse seadus;
  − raamatupidamise seadus;
  − jms.
  • see on vajalik Auto Bassadone OÜ õigustatud huvides sh. õigusrikkumiste või kahju vältimiseks, IT-süsteemide või maksete turvalisuse tugevdamiseks või otseturunduse eesmärkidel. Me teeme seda ainult juhul, kui meie vastav huvi on ilmselgelt kaalukam teie huvist teie isikuandmeid mitte töödelda;
  • kui te suhtlete meiega juriidilise isiku esindajana, siis sõltuvalt meie suhtluse sisust ja ulatusest, võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  − oma lepinguliste kohustuste täitmiseks ning Klientidele teenuste pakkumiseks;
  − kehtivate õigusaktide täitmiseks;
  − asjaajamise otstarbel, sh meie süsteemide, platvormide ja muude digitaalsete rakenduste turvamiseks ja toetamiseks ja korrashoiuks;
  − piisava turvalisuse tagamiseks meie ruumide külastamisel;
  − kuritegude vältimiseks vajalike kontrollide läbiviimiseks.

  MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME?

  Oma igapäevases äritegevuses töötleb Auto Bassadone OÜ erinevaid isikuandmeid, sh:

  - töötajate isikuandmeid (olemasolevate, minevikus olnud ning tulevaste töötajate andmeid);
  - klientide andmeid;
  - veebilehe külastajate andmeid;
  - tellijate andmeid;
  - osanike/aktsionäride andmeid.

  Eriliiki isikuandmed
  Auto Bassadone OÜ ei kogu oma majandustegevuses isikuandmeid milleks on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

  Auto Bassadone OÜ kogub oma majandustegevuses eriliiki isikuandmeid vaid juhul, kui vajame neid selleks, et anda teile teenustega seoses nõu või pakkuda teile teenust. Eriliiki isikuandmete töötlemiseks küsime teilt sõnaselget nõusolekut, v.a juhul kui seadus annab meile õiguse töödelda eriliiki isikuandmeid ilma teie nõusolekuta (nt oma nõuete õiguslikuks maksmapanekuks).
  Võime koguda ka muid isikuandmeid, kui seda on vaja selleks, et pakkuda teile konkreetseid teenuseid või kui seda nõuab seadus, mis on seotud teenuste osutamisega, sh järgmisteks tegevusteks:
  • kliendihaldus, nõustamine ja asjaajamine;
  • krediidivõimelisuse hindamine;
  • meie teenuste ja tegevuse arendamine ja juhtimine;
  • teenuste turundamine;
  • isikusamasuse tuvastamine ja kontroll;
  • võlgnevuste sissenõudmine;
  • teie ja Auto Bassadone OÜ kaitsmine pettuse eest;
  • kehtivatele õiguslikele nõutele vastamine ja nende täitmine.

  Me kogume andmeid otse teie käest või teie tegevusi jälgides, näiteks kui te:
  • täidate teenuste saamiseks taotlusi või muid formulare;
  • esitate meile dokumente paberkandjal või läbi elektroonilise kirjavahetuse;
  • helistate meile. Telefonikõnet salvestades teavitame teid sellest;
  • kasutate meie kodulehte, mobiilirakendust ja teenuseid;
  • osalete meie kliendiuuringutes või reklaamikampaaniates.

  Meie suutlikkus anda teile nõu ja pakkuda teile parimaid lahendusi sõltub väga suurel määral sellest, kui hästi me teid tunneme. Seetõttu on tähtis, et annaksite meile õiget ja täpset teavet ning hoiaksite meid muutustega kursis.

  Me säilitame teie andmeid vaid seni, kuni see on vajalik sel eesmärgil, milleks me teie andmeid kogusime ja kasutasime.

  KOLMANDAD ISIKUD JA TEIE ISIKUANDMED

  Kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmed
  Registreerime ja kasutame isikuandmeid, mis on saadud kolmandatelt isikutelt, näiteks:
  • riiklikust registrist, äriregistrist, rahvastikuregistrist või muust avalikust allikast või registrist. Kogume ja kasutame neid andmeid näiteks andmete täpsuse kontrollimiseks;
  • krediidiagentuuridelt ja maksehäireregistritest. Kogume ja kasutame andmeid krediidivõimelisuse hindamiseks. Uuendame andmeid regulaarselt;
  • Auto Bassadone OÜ äripartneritelt (sh diileritelt ja agentidelt), kui meil on teie nõusolek või kui see on õigusaktidega lubatud.

  Kolmandad isikud, kellele avaldame teie isikuandmeid
  Mõningatel juhtudel võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui:
  • kui te olete palunud meil seda teha;
  • kui seadus seda nõuab või lubab;
  • kui olete andnud selleks eelnevalt nõusoleku;
  • kui te ei täida Auto Bassadone OÜ ees võetud kohustusi, siis võime avaldada teie isikuandmeid krediidireitingu agentuuridele ja registritele;
  • kui see on vajalik IT-süsteemide arendamise, käigus hoidmise ja toega tagamisega.

  Teie nõusolekul isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse (s.o väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda) asuvatele andmetöötlejatele, tagame teie õiguste kaitse ja selle, et sellise andmeedastuse korral säilib teie isikuandmete kaitse tasemel, mis vastab Euroopa Komisjoni heaks kiidetud tingimustele.

  PROFIILIANALÜÜS JA AUTOMATISEERITUD OTSUSED

  Profiilianalüüs
  Auto Bassadone OÜ ei teosta teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mille eesmärgiks on isikuandmete automatiseeritud töötlemine, et hinnata, analüüsida ja prognoosida füüsilise isikuga seotud teatavaid isiklikke aspekte, eelkõige selliseid aspekte, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

  Automatiseeritud otsustamine
  Auto Bassadone OÜ ei teosta teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mille eesmärgiks on hinnata teie isikuandmeid, et võtta vastu teie õigusi ja vabadusi piirata võivaid otsuseid.

  TEIE ÕIGUSED

  Enda isikuandmetega tutvumine
  Teil on võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Teil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua me teie andmeid säilitame ning kellele ja mis ulatuses neid edastame. Teie õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning meie tegevuse vajadused. Meie oskusteave, ärisaladused, sisehinnangud ja materjalid võivad samuti kuuluda teabe hulka, millega ei ole võimalik tutvuda.

  Õigus esitada vastuväiteid
  Teil on õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui me tugineme andmete töötlemisel meie õigustatud huvile.

  Samuti on Teil õigus keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.

  Andmete parandamine või kustutamine
  Kui teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.

  Andmete kasutamise piiramine
  Kui te leiate, et andmed, mis me oleme teie kohta kogunud, ei ole õiged, või kui olete esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võite nõuda, et piiraksime nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutust piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas meie õiguspärased huvid on teie huvidest kaalukamad.

  Kui teil on õigus nõuda andmete kustutamist, siis võite selle asemel nõuda, et piirduksime andmete kasutamisel üksnes nende säilitamisega. Kui me vajame teie kohta kogutud andmeid ainult õigusnõuete maksmapanekuks või kaitsmiseks, siis võite te nõuda, et andmeid ei kasutataks muul moel kui neid säilitades. Meil võib siiski olla õigus kasutada andmeid ka teistsugusel viisil, kui see on vajalik selleks, et nõudeid maksma panna, või juhul, kui te olete andnud selleks nõusoleku.

  Nõusoleku tagasivõtmine
  Kui andmete kasutamiseks on vajalik teie nõusolek, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui te nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teatud teenuseid. Samuti jätkame teie isikuandmete kasutamist näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

  Andmete ülekantavus
  Kui me kasutame andmeid teie nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia teie esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

  Õiguste ajaline realisatsioon koondtabelina

  Õigused Realisatsioon
  Õigus andmete töötlemiseks nõusolek anda Nõusolek küsitakse koheselt andmete kogumisel (kui andmed kogutakse otse teilt) või ühe kuu jooksul (kui andmeid koguti kolmandalt isikult)
  Õigus andmete töötlemiseks nõusolek tagasi võtta Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul
  Õigus andmetega tutvuda Ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest
  Õigus andmete parandamisele Ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest
  Õigus kustutamisele „olla unustatud" Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul
  Õigus piirata andmete töötlemist Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul
  Õigus andmeid üle kanda Vastavalt esitatud taotlusele, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul
  Õigus esitada vastuväiteid Menetlust alustatakse vastuväite laekumisel, vastused selle kohta mitte hiljem kui 14 päeva jooksul
  Õigus seonduvalt andmete automatiseeritud töötlemise või profiilianalüüsiga Vastavalt esitatud taotlusele, kuid mitte hiljem kui 30 päeva

   

  KÜPSISTE KASUTAMINE (cookies)

  Auto Bassadone OÜ kasutab oma veebilehtedel küpsiseid (Cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laetakse teie seadmesse, kui külastate mõnda meie veebilehte.

  Meie veebilehe kasutamist jätkates annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt käesolevate tingimuste reeglitele. Kui te pole küpsiste kasutamisega nõus, on teil võimalus oma veebilehitseja seadistada selliselt, et arvuti küpsiseid ei salvestaks. Sellisel juhul aga ei saa me tagada, et kõik funktsioonid meie lehel teie jaoks korrektselt toimivad. Lisainfot küpsiste haldamise ja keelamise kohta leiate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/

  Küpsiste abil saame parandada teenuste kvaliteeti. Küpsiseid kasutame statistiliste andmete kogumiseks, lehe külastaja eelistuste meelde jätmiseks, reklaamide esitamiseks.

  Auto Bassadone OÜ veebilehti külastades saavad teie seadmesse küpsiseid salvestada ka meie andmete analüüsi ja reklaami partnerid (Google Analytics, Facebook, Youtube jms.)

  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

  Auto Bassadone OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

  Auto Bassadone OÜ tagab Isikuandmete kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

  Ligipääsu isikuandmetele saavad vaid töötlejad, kellel on selleks vajalik õigus ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik õigustatud huvist tuleneva eesmärgi saavutamiseks.

  Auto Bassadone OÜ kinnitab, et peab kinni EL-s kehtivatest isikuandme kaitset puudutavatest nõuetest. Auto Bassadone OÜ teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid vaid kindlatel ja õiguspärastel eesmärkidel ja ainult selleks vajalikus ulatuses. Samu väärtusi nõuame oma koostööpartneritelt meie isikuandmete töötlemise reeglitest kinni pidamisel.

  Juhul kui Isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab Auto Bassadone OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus sarnaste riskide maandamiseks.

  TEAVITUSTE KASUTUSTINGIMUSED

  Teavitused on tellijale suhtluskanalite kaudu saadetavad pakkumised, mis Auto Bassadone OÜ arvates võivad tellijale huvi pakkuda.

  Teavitustest saab igal ajal loobuda. Uudiskirjast loobumiseks on võimalik vajutada kirja lõpus olevale lingile. Muudest teavitustest loobumiseks võtke palun ühendust andmekaitse@autobassadone.ee

  Uudiskirjaga liitudes annate nõusoleku oma isikuandmeid säilitada ja töödelda vastavalt meie reeglitele. Isikuandmeid ei jagata kolmandate osapooltega.

  Auto Bassadone OÜ käsitleb Teie isikuandmeid EU andmekaitse ja muu isikuandmete kaitse seadusandlusele vastavalt.

  Küsimuste korral võtke palun ühendust andmekaitse@autobassadone.ee

  TINGIMUSTE MUUTMINE

  Auto Bassadone OÜ uuendab vajadusel kehtivaid Privaatsustingimusi. Muudatusi võivad põhjustada teenuste ja toimimistavade arendamine, seadusandluse muudatused. Soovitame kehtivate tingimustega regulaarselt tutvuda meie veebilehel.

  KONTAKTANDMED JA KAEBUSTE ESITAMINE

  Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid või te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega ühendust:

  Auto Bassadone OÜ
  Aadress: Jälgimäe tee 1 Tänassilma 76406 Harjumaa
  Telefon: 617 7966
  Email: andmekaitse@autobassadone.ee

  Kui teie andmekaitsealane pöördumine Auto Bassadone OÜ poole, ei ole andnud rahuldavat tulemust, siis on teil õigus esitada Auto Bassadone OÜ-le vastavasisuline vaie või esitada kaebus järelevalveasutusele:

  Andmekaitse Inspektsioon
  Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn
  tel. 627 4135, faks 627 4137
  e-post: info@aki.ee
  koduleht: www.aki.ee

  Töölaua versioon